ONTWERP
9 september 2022
Indien er onjuistheden in uw personalia of elders in de tekst voorkomen, verzoeken wij
u vriendelijk tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen.

OPRICHTING VERENIGING
Zaaknummer: 2022LJ223088

Vandaag, *,
verschenen voor mij, mr. Lambertus Henricus Antonius Maria Jongenelen, notaris in de
gemeente Roosendaal:
1. de heer Franciscus Maria van Oorschot, geboren te Roosendaal en Nispen op
negenentwintig juni negentienhonderddrieënvijftig, zich identificerende met zijn
identiteitskaart, uitgegeven te Roosendaal op dertig juni
tweeduizend veertien, gehuwd, wonende te 4709 AT Nispen, Prins Bernhardstraat 7;
2. de heer Jelle Roossien, geboren te Sneek op drie oktober
negentienhonderdachtenzestig, zich identificerende met zijn paspoort, uitgegeven te Roosendaal op dertig augustus tweeduizend zestien,
gehuwd, wonende te 4709 BE Nispen, Oostmoer 38;
3. de heer Leo Wilhelmus Andreas Maria Maas, geboren te Reusel op vijf februari
negentienhonderddrieënvijftig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk, uitgegeven te Roosendaal op drieëntwintig april tweeduizend vijftien,
gehuwd, wonende te 4709 AW Nispen, Fazantstraat 1;
4. de heer Theodorus Johannes van Kempen, geboren te Ewijk op vijftien december
negentienhonderdvijftig, zich identificerende met zijn paspoort, uitgegeven te Roosendaal op drieëntwintig maart tweeduizend vijftien,
gehuwd, wonende te 4709 BE Nispen, Oostmoer 5;
5. *de heer Arjen van Beek;
hierna samen te noemen: ‘de oprichters’.
De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:
PREAMBULE
In aanmerking nemend dat:
– de Nederlandse overheid werkt aan een duurzame samenleving: groen, circulair,
sociaal en innovatief;
– diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat
klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt,
– sociale doelen ook onderdeel van duurzaamheid zijn;
– ondanks pogingen van de overheden de ontwikkeling van duurzame oplossingen te
2
langzaam vordert;
– veel inwoners van Nispen in dorpsdialogen aangegeven hebben zich te willen
inspannen om te komen tot een duurzame woon en leefomgeving;
– deze inwoners zich wensen te verenigen in hun gezamenlijke streven naar duurzame
oplossingen;
– het beperken van CO2-uitstoot een van de hoofddoelen is om klimaatveranderingen
op lange termijn onder controle te houden;
– duurzaamheid en duurzaam leven eerder regel dan uitzondering moet worden in
Nispen;
– duurzaam leven vraagt om gezamenlijk streven naar onderzoek, delen van inzicht,
kennis en kunde;
– het verduurzamen van de eigen leefomgeving doelgericht noodzakelijk geacht wordt
als onderdeel van maatschappelijke doelstellingen zoals geformuleerd in het energie
akkoord;
– de leden van de vereniging in oprichting verduurzaming geen vrijblijvende inspanning
willen laten zijn en hun doelen wensen vast te leggen voor het verduurzamen van de
eigen leefomgeving;
– de ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en
hernieuwbare energiebronnen een wezenlijk middel zijn om energieverbruik en de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen;
– het gebruik van energie het meeste bijdraagt aan de klimaatverandering, aangezien
het verantwoordelijk is voor ongeveer zestig procent (60 %) van de wereldwijde
uitstoot van broeikasgassen.
OPRICHTING VERENIGING
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast
te stellen.
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Nispens Energie Collectief.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Roosendaal.
Artikel 2 – Doel
1. De vereniging heeft als doel: het bevorderen van een duurzaam gezonde woon- en
leefomgeving in Nispen,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Voorlichting en advies te (doen) geven over klimaat en duurzame energie.
b. Voorlichting en advies te (doen) geven over verduurzaming van woningen,
kantoren, bedrijfsruimtes en openbare gebouwen.
c. Duurzaam leven en duurzaam energiegebruik in de meest brede zin van het
woord te bevorderen.
d. Actief alle Nispenaren, burgers, instellingen en bedrijven, te betrekken bij
ontwikkeling van initiatieven, projecten, promotie, onderzoek en ontwikkeling van
verduurzaming.
e. Bedrijfsmatige activiteiten, zoals die kunnen passen bij de ontwikkeling van voor
Nispen duurzame energiesystemen die ondergebracht kunnen worden bij een nog
3
op te richten Energiecoöperatie Nispen, voor te bereiden.
f. De energietransitie te promoten en op een voor ieder betaalbare wijze de energie
transitie in Nispen mogelijk te maken en te streven naar een energie neutraal
Nispen.
Artikel 3 – Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder,
die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen
meewerken aan de verenigingsactiviteiten.
Zij moeten woonachtig zijn in het postcodegebied 4709.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan
haar bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie.
3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de
vereniging, tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft
echter geen contributieplicht.
4. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door
middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid
voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
5. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden
geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode
van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn
lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
6. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan
dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar
verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te
roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde
van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met
onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid
4
verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip
van de daaraan verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind van het volgend
boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard,
hem bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van
toepassing.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot
fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar
vastgestelde contributie verschuldigd.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur,
door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en)
van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
– als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
waaronder dat een lid niet langer woonachtig is in het postcodegebied 4709; of
– als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten opzichte van
de vereniging niet nakomt; of
– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap
vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft
verschuldigd.
5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is
gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en
daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen
te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is
opgezegd, geschorst.
6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt
niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is
gecommuniceerd.
Artikel 5 – Aspirant-leden
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirantlidmaatschap.
Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel
deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende categorieën
aspirant-leden zijn.
Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering
5
dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en
ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de
aspirant-leden.
3. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, wordt
door de algemene vergadering vastgesteld. Daarbij kunnen de aspirant-leden verplicht
worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te
verstrekken. De bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten
die voor het aspirant-lid openstaan.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en adressen van de
aspirant-leden zijn vermeld.
Artikel 6 – Donateurs
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen
verschillende categorieën donateurs zijn.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit.
Zij hebben daar geen stemrecht.
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met
de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
3. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij
eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd.
Daarbij kunnen de donateurs verplicht worden een opdracht tot automatische betaling
van de periodieke bijdrage te verstrekken. De minimale bijdrage kan per categorie
verschillen.
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs
zijn vermeld.
Artikel 7 – Contributie van de leden
1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door
de algemene vergadering. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot
automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan
worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.
Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie (3) en
ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene
vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden
verenigd.
6
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de
vacatures kan voorzien.
2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.
Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging.
3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is
bevoegd een voordracht op te maken.
De voordracht moet ten minste één persoon voor elk te vervullen plaats bevatten.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering
meegedeeld.
De voordracht is niet bindend.
4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk
herbenoembaar.Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het
verstrijken van een periode van vier (4) jaar na de afloop van zijn
benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.
b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is
de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering
daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden
ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de
vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder kan
worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat
een andere periode van toepassing is.
Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
– door aftreden van een bestuurslid;
– door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
– door overlijden van een bestuurslid;
– door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
gehele vermogen;
– wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
– als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in artikel 8
lid 2 om als bestuurder te kunnen worden benoemd;
– door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste één/vierde (1/4e) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
– wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in
het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
7
een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst.
Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
één/vierde (1/4e) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag,
dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden
en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping
en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het
aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen
onderwerpen (agenda).
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt,
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs
elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan
het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich
in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht
geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van
de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de
algemene vergadering.
Artikel 11 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over
8
de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon.
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de
vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is
tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld
van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden
tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit
plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te
omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een
dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur
medegedeeld.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep
worden gedaan.
Artikel 13 – Vertegenwoordiging
9
1. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:
– het gehele bestuur samen;
– twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de
voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het
bestuur uit één bestuurder bestaat.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als
afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering
uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van
hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de wet
in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van baten en
lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld.
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan
voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te
benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee
achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele
boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar
gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling
van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe
deskundige.
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering,
vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het
voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee
afgelegde rekening en verantwoording.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een
begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders
gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het
boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
Artikel 15 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering
10
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen
boekjaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
Artikel 16 – De algemene vergadering: oproeping
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel
van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering
bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen
veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft
laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook
voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
– een publicatie in het verenigingsorgaan; of
– een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of
– een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Artikel 17 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het
bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot
(een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het
lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot
dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting
aan de orde is.
2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem
te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur
11
worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen.
4. De bestuurders hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering.
Artikel 18 – De algemene vergadering: besluitvorming
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste één/vierde
(1/4e) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel
mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk
na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen
meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook
dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist
tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen
gaat, is het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden
vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van een elektronisch
communicatiemiddel uitoefenen.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit met
voorkennis van het bestuur is genomen.
7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits
met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven
wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze
plaatsgevonden.
Artikel 19 – De algemene vergadering: leiding en notulen
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging.
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter
van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
12
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die
door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 20 – Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit
afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
In die vergadering moet ten minste één/vierde (1/4e) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe
algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte
stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het
aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee (2) weken en
niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering gehouden.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte
vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
Artikel 21 – Fusie, splitsing, omzetting
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk
Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 22 – Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij
13
op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het
bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het
ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres
opgeven aan het handelsregister.
2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
– insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
– een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Artikel 23 – Vereffening
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de
vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk
en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de
naam van de vereniging worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in
overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken
daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
Artikel 24 – Reglementen
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de
introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur,
werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen
bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit vijf (5) leden.
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal
tot bestuurslid benoemd:
1. de heer Theodorus Johannes van Kempen, als voorzitter;
2. de heer Leo Wilhelmus Andreas Maria Maas, als secretaris;
3. de heer Franciscus Maria van Oorschot, als penningmeester;
4. de heer Jelle Roossien, als lid;
14
5. *de heer Arjen van Beek, als lid.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
Adres
Het adres van de vereniging is Fazantstraat 1, 4709 AW Nispen.
Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het
handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven
voor verbintenissen van de vereniging.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris,
bewaarder van deze akte.
BIJLAGEN
Aan deze akte zijn geen stukken vastgemaakt.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Roosendaal op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het geven
van een toelichting op de inhoud van deze akte, hebben dezen eenparig verklaard een
ontwerp van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte
na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Stuur hier uw whatsapp bericht