loader

PREAMBULE

In aanmerking nemend dat:

 • de Nederlandse overheid werkt aan een duurzame samenleving: groen, circulair, sociaal en innovatief;
 • diverse voorbeelden – van extreme hitte tot hevige watersnood – laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt;
 • sociale doelen ook onderdeel van duurzaamheid zijn;
 • ondanks pogingen van de overheden de ontwikkeling van duurzame oplossingen te langzaam vordert;
 • veel inwoners van Nispen in dorpsdialogen aangegeven hebben zich te willen inspannen om te komen tot een duurzame woon- en leefomgeving;
 • deze inwoners zich wensen te verenigen in hun gezamenlijk streven naar duurzame oplossingen;
 • het beperken van CO2 -uitstoot één van de hoofddoelen is om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden;
 • duurzaamheid en duurzaam leven eerder regel dan uitzondering moet worden in Nispen;
 • duurzaam leven vraagt om gezamenlijk streven naar onderzoek, delen van inzicht, kennis en kunde;
 • het verduurzamen van de eigen leefomgeving doelgericht noodzakelijk wordt geacht als onderdeel van maatschappelijke doelstellingen zoals geformuleerd in het energieakkoord;
 • de leden van de vereniging in oprichting verduurzaming geen vrijblijvende inspanning willen laten zijn en hun doelen wensen vast te leggen voor het verduurzamen van de eigen leefomgeving;
 • de ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen een wezenlijk middel zijn om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen;
 • het gebruik van energie het meeste bijdraagt aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer zestig procent (60%) van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
 
De akte van oprichting kunt u desgewenst opvragen bij de secretaris.